Rosh Hashanah

September 30 - No School - Rosh Hashanah