•  Onomatopoeia     
   
   
      
   
   
   
Lincoln Meme